Wat geloven wij?

 • Wij geloven in één God: de Schepper van hemel en aarde. Hij is geest, één in wezen, bestaande in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is eeuwig, onveranderlijk, alwetend, almachtig, alomtegenwoordig, oneindig in liefde, waarheid en trouw, volmaakt in wijsheid, rechtvaardigheid en heiligheid.
 • Wij geloven in Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, die ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, waarachtig God en mens is.
 • Wij geloven dat Jezus, om ons met God te verzoenen, gekruisigd en gestorven is, dat Hij lichamelijk na drie dagen is opgestaan uit de dood en dat Hij is opgevaren naar de hemel, waar Hij nu zit aan de rechterhand van God de Vader.
 • Wij geloven in de wederkomst van de Heere Jezus Christus, het rechtvaardig oordeel over de ongehoorzame schepping en het herstel van alle dingen door God de Vader.
 • Wij geloven in de lichamelijke opstanding van alle doden, sommige om eeuwig te leven, anderen om eeuwig veroordeeld te worden.
 • Wij geloven in de Heilige Geest, Zijn persoonlijkheid en Zijn werk van wedergeboorte en heiliging.
 • Wij geloven dat de gehele Bijbel het Woord van God is, geïnspireerd door de Heilige Geest en daarom een onfeilbare openbaring, de bron en leidraad is voor geloof en leven.
 • Wij geloven dat de mens, naar het beeld van God geschapen, door eigen schuld in zonde is gevallen. Dat allen schuldig en verloren zijn, en absoluut onbekwaam om zichzelf te redden door middel van eigen werken.
 • Wij geloven dat wij alleen door genade gered worden, door het geloof in het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus Christus aan het kruis op Golgotha.
 • Wij geloven in het bestaan van satan, de veroorzaker van de zondeval en wij geloven in zijn eeuwige veroordeling en eeuwige straf.
 • Wij geloven dat de wereldwijde Gemeente van Jezus Christus alleen gevormd wordt door hen die gekocht, gewassen door het bloed van Jezus en wedergeboren zijn door de Heilige Geest.
 • Wij geloven dat gelovigen in dit leven geroepen zijn om God met hun hele hart, met hun hele verstand en al hun krachten lief te hebben en hun naaste als hun zelf.

Lees meer over: