Visie

We zijn een kerk in Zuid-Limburg: een liefdevolle gemeenschap waar iedereen welkom is en waar Jezus Christus centraal staat. We zien onszelf als reizigers/reisgenoten onderweg naar het feest van Christus. We willen wandelen met God, ons toewijden aan Christus, en onze hulp verwachten van de Heilige Geest. We moedigen elkaar aan om deze weg met Christus te lopen, we nodigen iedereen uit mee te gaan, en willen voor mensen om ons heen een zegen zijn.

Visie in schema

I GELOVEN

Ons doel is dat we God kennen, liefhebben en vertrouwen (Johannes 17,3; Romeinen 3,22 en 4,3; Spreuken 3,5-6; Jeremia 17,7-8; 2 Korintiërs 5,7)

II GROEIEN

Ons doel is dat we als volgelingen van Christus wortelen in Zijn genade, vrucht dragen door Zijn Geest en bloeien tot Gods eer (Matteüs 13; Galaten 5,25; Johannes 15,8; 2 Petrus 3,18; Fillipenzen 2, 7)

III GAKKEN

Ons doel is dat we te herkennen zijn als leerlingen van Christus aan de liefde (Johannes 13,34). We vormen samen een echte en hechte gemeenschap. We willen voor elkaar zorgen, in vreugde en verdriet met elkaar meeleven en elkaar bemoedigen (Handelingen 4, 36; 1 Tessalonicenzen 5, 11, 2 Korinthe 1, 3-4,12, Romeinen 12: 15).

IV GEVEN

Ons doel is dat we met onze talenten in ons dagelijks leven en werk anderen dienen, met onze gaven de gemeente opbouwen en goedgeefs delen van wat we hebben ontvangen (Maleachi 3, 8 en 10; 1 Korintiërs 12; 2 Korintiërs 9,7 en 1 Timoteüs 6,17-19).

V GAAN

Ons doel is om in Zuid-Limburg te getuigen van de hoop die in ons is (Matteüs 28,19-20 en 1 Petrus  3,15), om vrede te brengen (Lukas 10,5), om te helen wat gebroken is (Lukas 10,9), nood te lenigen en ons in te zetten voor barmhartigheid (Matteüs 25,14-30) en gerechtigheid. (Matteüs 5,13 Jeremia 29,4-7).

Deze visie, met de vijf G's als basis, vormen de structuur van onze gemeente en wordt uitgewerkt in de onderdelen:

  • Kerkdienst
  • Kring
  • Gebed
  • Toerusting
  • Pastoraat
  • Communicatie
  • Beheer
  • Dienstbaarheid
  • Evangelisatie
  • Diaconie

U kunt een uitgebreidere samenvatting van deze visie hier downloaden.